Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő adatai

Név: Maszlay Bernadett e.v.

Székhely: 1031 Budapest, Torma K. u. 14.

Levélcíme: 1031 Budapest, Torma K. u. 14.

E-mail cím: info@plantae.hu

Telefonszám: 06-20/293-1396

Nyilvántartási szám: 57436894

Adószám: 59410638-1-41

Felnőttképzési azonosító nyilvántartási szám: B/2020/001262

Honlap: https://plantae.hu

Adatkezelő a rá vonatkozó, a mindenkor hatályos jogszabályokkal, EU

rendeletekkel összhangban, azok előírásai szerint vezeti nyilvántartásait, végzi

statisztikai adatgyűjtési, adatfeldolgozási, információszolgáltatási tevékenységét; kezeli

a birtokában levő személyes adatokat.

Adatkezelő az adatkezelése és feldolgozása során olyan fokozott

gondossággal jár el, amely az adatvédelmi incidensek előfordulásának megelőzését

szolgálja.

Adatkezelő magára nézve

kötelezőnek ismeri el a nyilatkozat tartalmát, de fenntartja magának a jogot a

nyilatkozat megváltoztatására, feltéve, hogy a változásokról kellő időben értesíti az

érintetteket.

Az adatkezelő kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának

tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden

intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelési alapelvek:

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. a) ahhoz az érintett hozzájárul (önkéntes), vagy
 2. b) azt törvény (egyéb jogszabály) vagy annak felhatalmazása alapján helyi

önkormányzati rendelet közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező).

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor

kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha

az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, meghatározott jog gyakorlása és

kötelezettség teljesítése érdekében lehet.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges

mértékben és ideig. Önkéntességi személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló

beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai

kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és

jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az

adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A

tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és

jogorvoslati lehetőségeire is.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása

tilos.

A kezelt személyes adatok

 1. a) felvétele és kezelésük legyen tisztességes és törvényes;
 2. b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek legyenek;
 3. c) tárolásának módja legyen alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához

szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország

területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Személyes adat harmadik országban lévő

adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett

kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az

átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok

megfelelő szintű védelme.

A személyes adatok köre

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat

adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A kezelt adatok köre: felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail címek,

telefonszámok, cégnév, a regisztráció dátuma és időpontja.

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év, míg a

hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A

számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

alapján 8 évig őrizzük meg. A munkaviszonyból és megbízási jogviszonyból származó

személyügyi adatok a törvényi előírásnak megfelelően – nem selejtezhetők; ez esetben

az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése.

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a weboldal az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben beállításainkat elmentjük (“Emlékezz rám” opció), a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Weboldalakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A böngésző bezárásával törlődik.

Süti típusa: Munkamenet sütik (session)

Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

Kezelt adatkör: connect.sid

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Adatkezelő nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, az adatkezelő azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Sütiket kezel még továbbá:

Google: https://policies.google.com/technologies/cookies

Facebook: https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

A plantae.hu ügyfél levelezései

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a szolgáltatás kapcsán az ügyfélszolgálattal telefonon és e-mailen kapcsolatba léphet.

Adatkezelő a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb 10 év elteltével törli.

Online regisztráció során keletkezett adatok

Online regisztráció esetén az érintettek köre az a felhasználó, aki regisztrál a honlapon meghirdetett, Adatkezelő által szervezett eseményre és megadja személyes adatait. A felhasználó felelőssége, hogy a megadott e-mail címről és az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Az adatkezelés célja:

 • A rendezvény kapcsán megfogalmazott szolgáltatások teljesítése.
 • Kapcsolatfelvétel az adott rendezvény kapcsán elektronikus megkereséssel.
 • A honlap használatának elemzése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet az adatkezelési tájékoztató megismerésével, az az érintett adatai önkéntes megadásával és a regisztráció elküldésével ad meg.

Az online regisztráció során megadott adatokba kizárólag az Adatkezelő rendezvényt szervező szervezeti egységének munkatársai és közvetlen szakmai partnerei tekinthetnek be.

Adattárolás időtartama: a regisztrációt követő 3 év.

WEBÁRUHÁZ ÉS A WEBOLDALAK MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat / Az adatkezelés célja

Felhasználói név: Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.

Jelszó: A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Vezeték- és keresztnév: A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím: Kapcsolattartás.

Telefonszám: Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím: A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak  számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím: A házhoz szállítás lehetővé tétele.

A vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztráció kori IP cím: Technikai művelet végrehajtása.

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes

adatot tartalmazzon.

 1. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével

azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a

GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett

törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a

tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok

esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8

évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Regisztrációt nem igénylő vásárló esetén a

vásárlást követő 365 nap elteltével kerülnek törlésre az adatok.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot

(ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is),

legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján

visszakereshető módon megőrizni.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes

adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott

munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely

időpontban történő visszavonásához.

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

– e-mail útján az info@plantae.hu email címen

– telefonon (sms útján) +36 20 293 13 96 számon

 1. Az adatkezelés jogalapja:

7.1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,

7.2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

(a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat,

amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A

szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden

esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére

csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben

meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az

esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

7.3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1)

bekezdés c) pontja.

7.4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről

szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés]

(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

 1. Tájékoztatjuk, hogy
 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a

rendelését feldolgozni.

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Házhozszállítás

Ilyen szolgáltatást jelenleg nem végzünk.

Tárhely-szolgáltató

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

ProfiTárhely Kft.

Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 183.

Székhely: Kecskemét, Liszt Ferenc utca 17/b. III/10.

Cégjegyzékszám: 03-09-121889

Adószám: 23173080-2-03

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74049/2014

Ügyfélszolgálat:

Munkanapokon 8:00-16:00-ig

Tel.: +36 20 254 0866

Fax.: +36 76 998 344

ugyfelszolgalat@profitarhely.hu

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi

személyes adat.

 1. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a

tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhelyszolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az

elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3)

bekezdése.

Könyvelési feladatok, számlázás

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: könyvelési feladatok, számlázás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

– Számlázó rendszer:

Cégnév: Octonull Kft

Székhely: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.

Iroda: 8230 Balatonfüred Jókai u 5.

Cégjegyzékszám: 01-09-1981177, bejegyezte a Fővárosi Törvényszék cégbírósága

Adószám: 25073364-2-42

Közösségi adószám: HU25073364

– Könyvelő:

Cégnév: BEREK 95 Ügyviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2234 Maglód, Erzsébet körút 16.

Adószám: 12221378-1-13

Cégjegyzékszám: 13 09 162996

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, Számlázási cím, Szállítási

név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, számlázással, kifizetéssel kapcsolatos

adatok.

 1. Az érintettek köre: A weboldalon megrendelést leadó valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés célja: A weboldal szolgáltatásaival kapcsolatos ügyfélszolgálati munka

elvégzése, valamint a törvényi előírások alapján számla kiállítása/könyvelési feladatok

elvégzése.

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével

azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a

GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett

törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a

tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok

esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8

évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Regisztrációt nem igénylő vásárló esetén a

vásárlást követő 30 nap elteltével kerülnek törlésre az adatok.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot

(ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is),

legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján

visszakereshető módon megőrizni.

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az

elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3)

bekezdése.

8.

Az érintett jogai:

 1. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
 2. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes

adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel

kapcsolatos valamennyi információhoz.

 1. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben

használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

 1. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül

helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

Hírlevélküldés, valamint reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail üzenet)

küldése

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: hírlevelek, valamint reklámot tartalmazó

elektronikus üzenetek kiküldése az érintetteknek.

 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Bithuszárok Bt. – Listamester levelezési rendszer, hírlevélküldés

Cím: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.

Internetes elérhetőség: https://listamester.hu/kapcsolat.php

Adatkezelési tájékoztató: https://listamester.hu/felhasznalasi-feltetelek.php Bithuszárok Bt. –

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, e-mail cím.
 2. Az érintettek köre: A hírlevélre, valamint reklámot tartalmazó elektronikus

üzenetekre feliratkozott valamennyi érintett.

 1. Az adatkezelés célja: az érintett által igényelt hírlevél, valamint reklámot tartalmazó

elektronikus üzenetek kiküldése.

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és f)

pontja, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át. Hírlevelekkel, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet)  küldésével kapcsolatban bővebb információ lejjebb található (HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG).

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A honlap látogatásával összefüggő adatkezelés

Adatkezelő a plantae.hu honlapján a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

Adatkezelő a honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak.

Ezek az adatok automatikus adattovábbítás folytán a Google Analytics szolgáltatásban jelennek meg. Ezeket az adatokat Adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.

A honlapon végzett rendezvényre jelentkezéssel és eljárás indításával kapcsolatos adatkezelés.

A plantae.hu honlapon végzett rendezvényekre való jelentkezések során megadott adatokat az Adatkezelő az adott rendezvényekre vonatkozó további információk megküldésére, valamint számla készítésére használja.

A honlap számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei az adatkezelő székhelyén találhatók meg.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező  kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 1. a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az  adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Egyéb esetekben adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő

jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést

törvény rendelte el;

 1. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 1. c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1)391-1400

URL: https://naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest, 2021. július 17.                                                Maszlay Bernadett, Plant-Web Stúdió

Frissítve: 2022. 09 .04.